Regulamin strzelań

Dąbrówka Leśna, 2011-03-06

REGULAMIN STRZELAŃ GRUPOWYCH PRO

 

 

§1 Postanowienia Wstępne

 

1. Regulamin strzelnicy, na której odbywa się strzelanie grupowe PRO stosuje się wprost.

2. Odnośne zapisy Ustawy stosuje się wprost.

3. Wnoszenie na teren strzelnicy i/lub przenoszenie po terenie strzelnicy nabitej broni jest zabronione, za wyjątkiem szczególnych warunków pogodowych,
za zgodą i na komendę prowadzącego strzelanie, przy zastosowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.

4. Wnoszenie na teren strzelnicy zapasu prochu strzelniczego w pojemnikach innych, niż fabryczne jest zabronione. Zaleca się stosować ładunki/naważki prochu w probówkach plastikowych, w gilzach metalowych albo papierowych, lub odpowiednio i bezpiecznie używać prochownic.

5. Bezwzględnie zabrania się stosowania prochu „nitro” do broni CP.

6. Jakiekolwiek pozostawianie nabitej broni bez bezpośredniego nadzoru właściciela jest niedopuszczalne i bezwzględnie zabronione.

7. Jakiekolwiek użycie, przenoszenie, a nawet dotykanie cudzej broni, bez wiedzy i jednoznacznej zgody właściciela jest zabronione. Za zgodą, to właściciel odpowiada za bezpieczeństwo i skutki użycia jego broni!

 

§2 Złota Zasada

 WYLOT LUFY NA STANOWISKU SKIEROWANY JEST

ZAWSZE W STRONĘ KULOCHWYTU (celu), ALBO W GÓRĘ

NIE MA WYJĄTKÓW!

 

§3 Postanowienia Szczegółowe

 

1. Ładowanie broni:

a) Odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim, za wyjątkiem szczególnych warunków pogodowych, za zgodą i na komendę prowadzącego strzelanie,
przy zastosowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa (przenoszenie lufą w górę, bez kapiszona, kurek na pozycji ‘2’ – bezpiecznej, przyspiesznik zwolniony).

b) Ładowanie odbywa się wyłącznie za pomocą gotowych ładunków/naważek prochu w probówkach plastikowych, lub gilz metalowych albo papierowych (zalecane), ewentualnie za pomocą odpowiedniego i bezpiecznego stosowania prochownic.

c) Ładuje się przy pozycji kurka ‘1’ (spuszczony), lub ‘2’ (bezpieczny – zalecane).

d) Kapiszon wolno nakładać wyłącznie, z lufą skierowaną w stronę kulochwytu.

e) Odwiedzenie kurka do pozycji bojowej wolno wykonać wyłącznie w pozycji strzeleckiej, z lufą skierowaną w stronę celu.

f) Napięcie przyspiesznika (jeśli występuje) wolno wykonać wyłącznie w pozycji strzeleckiej, z lufą skierowaną w stronę celu, widząc i rozpoznając cel.

 

2. Awaria broni:

a) Broń, która uległa jakiejkolwiek awarii natychmiast zabezpiecza się przez utrzymanie wylotu lufy w stronę kulochwytu i (jeśli to możliwe/bezpieczne)
w kolejności następuje: zdjęcie kapiszona z kominka, zwolnienie przyspiesznika (jeśli był napięty), umieszczenie kurka na pozycji ‘2’ – bezpiecznej.

b) Każdą poważniejszą, niż nieodpalenie kapiszona awarię broni (np. zacięcie broni) należy zgłosić do prowadzącego strzelanie, który wskaże czas i miejsce próby naprawy lub bezzwłocznie przerwie strzelanie.

 

3. Strzelanie:

a) Strzelanie grupowe PRO odbywa się po komendzie Prowadzącego Strzelanie „Ognia!” lub „Można strzelać” – wg. uznania, rozsądku i na odpowiedzialność Kolegów Strzelców

b) Wznowienie strzelania, po komendzie „Stój!”, „Przerwać Strzelanie!”, „Do Tarcz!” itp. wymaga szczególnej rozwagi i ostrożności ze strony Kolegów, możliwe jest jedynie po komendzie „Ognia!” lub „Można strzelać” wydanej przez Prowadzącego Strzelanie.

c) Zakończenie strzelania – możliwe jest indywidualnie i w każdym momencie, wymaga jednak zwyczajowo zgłoszenia Prowadzącemu Strzelanie „skończyłem” lub „koniec” i okazania, przez uniesienie rozładowanej broni wylotem lufy w górę, z kurkiem na pozycji ‘2’, bez kapiszona.

 

4. Komendy:

a) „Ognia!”, „Można Strzelać!”,

b) „Stój!”, „Przerwij Ogień!”, „Nie Strzelać!” – lufa wylotem natychmiast w górę, a w miarę oceny sytuacji i niebezpieczeństwa w kolejności: zdjęcie kapiszona
z kominka, zwolnienie przyspiesznika (jeśli był napięty), umieszczenie kurka na pozycji ‘2’ – bezpiecznej.

c) „Do Tarcz!” – wymaga postępowania jak przy „Przerwij Ogień!”, z uprzednim obowiązkiem zgłoszenia Prowadzącemu Strzelanie nabitej broni na stanowisku
i czekaniu na decyzję, np. „Wszyscy Stój”, „Na Stanowiska!”, „Kolega „X” Strzela!”, po czym np. „Przerwij Ogień!” i następnie „Do Tarcz!”.

 

Do tarcz przyjęte jest podchodzić (tylko po komendzie!) po każdej pełnej półgodzinie, dlatego uprasza się Kolegów Strzelających o śledzenie czasu i planowanie ładowania broni.

 

5. Prowadzący Strzelanie:

Zwyczajowo Pan Komendant PRO, lub Pan Prezes PRO (jeśli obecni), lub Osoba Wyznaczona przez powyższych, a przy braku desygnacji – zwyczajowo, przy zgodzie zwykłej większości Kolegów Strzelców Osoba Godna Zaufania, z niezbędnym doświadczeniem i autorytetem.

 

§4 Postanowienia Końcowe

 

1. Prowadzący Strzelanie ma prawo i obowiązek odsunąć od strzelania każdego, kto łamie Regulamin Strzelnicy i/lub Ustawę i/lub niniejszy Regulamin Strzelań Grupowych PRO.

2. Prowadzący Strzelanie ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, wnioskować do Zarządzającego Strzelnicą o usunięcie naruszającego Regulamin z terenu Strzelnicy.

3. Każdy! w myśl Ustawy, a i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, oraz w dobrze pojętym interesie ogółu, ma prawo i moralny obowiązek wnioskować o odsunięcie od strzelania każdego, kto z jakiegokolwiek powodu zagraża czyjemuś zdrowiu, życiu lub mieniu Strzelnicy.

4. Na wniosek Prowadzącego Strzelanie, lub Ogółu Kolegów Strzelców, PRO może podjąć uchwałę o czasowym odsunięciu od Strzelań Grupowych,
lub zawieszeniu w prawach członka PRO.

 

W nadziei na zachowanie pełnego bezpieczeństwa strzelań oraz Kolegów Strzelców w pełnym zdrowiu PRO.